Навчально-наукова лабораторія маршрутизації та комутації (Routing & switching laboratory)

Лабораторія розміщується в аудиторії 306, відповідальний – доцент Акулінічев А.А.

Навчально-наукова лабораторія маршрутизації та комутації (Routing & Switching Laboratory) (надалі – Лабораторія) є структурним підрозділом матеріально-технічної та навчальної бази кафедри.

Оснащення Лабораторії включає в себе

 • серверне та мережне обладнання, яке представлене серверами (3 шт), комутаторами (10 шт), маршрутизаторами (15 шт), файрволами (2 шт), точками доступу (4 шт) виробництва компаній Cisco та Juniper;
 • робочі місця, які оснащені сучасними персональними комп’ютерами (10 шт).

Лабораторія закладає ефективні умови реалізації основних освітньо-професійних та освітньо-наукових програм:

 • при підготовці бакалаврів зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» освітні програми: «Телекомунікації», «Інфокомунікаційна інженерія» та магістрів зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітні програми: «Телекомунікаційні системи та мережі» та «Інфокомунікаційна інженерія»;
 • при підготовці бакалаврів зі спеціальності 125 «Кібербезпека», освітня програма «Управління інформаційною безпекою» та магістрів зі спеціальності 125 «Кібербезпека», освітня програма «Адміністративний менеджмент в сфері захисту інформації».

Лабораторія призначена для проведення лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, практик, атестаційних робіт для студентів, аспірантів з таких освітніх дисциплін:

 • INTERNET-технології
 • Алгоритми управління та адаптації в ТКС
 • Введення в спеціальність
 • Інформаційні системи та INTERNET
 • Методи проектування мультисервісних систем і мереж
 • Основи комп’ютерного моделювання та проектування засобів ТКРТ
 • Перспективи безпроводових систем
 • Програмне конфігурування NGN
 • Проектування, експлуатація та аудит систем менеджменту інформаційної безпеки
 • Проектування, експлуатація та захист безпроводових мереж
 • Проектування та конфігурація систем мережної безпеки
 • Системи комутації і розподілу інформації
 • Сучасні програмні засоби моделювання систем
 • Телекомунікаційні системи передачі. Ч.1. Корпоративні мережі
 • Технології програмування
 • Управління і маршрутизація в ТКС
 • Мультисервісні мережі зв’язку наступних поколінь
 • Fundamentals of Theory of Information and Communication Systems
 • Technologies of Infocommunication Means
 • Fundamentals of IP-Technologies
 • Industrial Practical Training
 • Systems of Commutation and Information Distribution
 • Communication Systems with Mobile Objects
 • Routing in IP networks

В ці дисципліни інтегровані основні розділи наступних Cisco-курсів мережної спрямованості: Networking Essentials, CCNA: Introduction to Networks, CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials, CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation, CCNP Enterprise: Core Networking.

Викладачі, що викладають мережні дисципліни, як правило, мають сертифікати про опанування відповідних Cisco-курсів або ж є діючими інструкторами мережної академії Cisco, яка функціонує на кафедрі ІКІ імені В.В. Поповського.

Обладнання лабораторії може використовуватися для проведення відкритих семінарів, лекцій, майстер-класів та інших освітніх заходів з залученням провідних фахівців для вдосконалення якості освіти за освітніми програмами кафедри, розширення зв’язків із роботодавцями, набуття практичного досвіду викладачами та студентами; проведення науково-дослідних робіт та робіт з науково-практичного співробітництва в галузі розробки та впровадження сучасних систем та технологій за спеціальностями 172 – Телекомунікації та радіотехніка» та 125 – Кібербезпека».

Лабораторія забезпечена дидактичними і роздатковими матеріалами відповідно до освітніх програм з профільних дисциплін.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач