Напрями наукових досліджень

Напрями наукових досліджень кафедри:

  • методи оптимального управління та оцінювання стану телекомунікаційних систем (ТКС) на основі використання динамічних (диференційних) формалізмів та структур;
  • теоретичні основи структурно-функціональної побудови інфокомунікаційних систем та управління їх ресурсами на основі використання тензорної методології досліджень;
  • розробка систем управління послугами в багатосервісних, в т.ч. хмарних мережах, методів верифікації мережних протоколів на основі використання методів штучного інтелекту та апарату Е-мереж;
  • теоретичні основи проектування та реструктуризації телекомунікаційних систем та мереж на основі використання багатошарових графів;
  • методи структурного аналізу та оптимізації телекомунікаційних систем та мереж, які засновані на використанні багатовимірних симпліціальних комплексів та поліедрів; 
  • методи забезпечення якості обслуговування та відмовостійкості мереж майбутніх поколінь на підставі оптимізації процесів управління трафіком та маршрутизації;
  • дослідження статистичних характеристик трафіка в телекомунікаційних мережах на основі теорії фракталів та самоподібних процесів;
  • моделі та методи забезпечення інформаційної та мережної безпеки в ТКС, розробка систем оцінки ризиків, пошуку вразливостей та виявлення мережних атак;
  • методи та технології управління частотно-часовим ресурсом в безпроводових мережах 4G та 5G.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач