Підручники та навчальні посібники

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах: навч. посібник для студентів ВНЗ [Текст] / Л.М. Холод, С.О. Сабурова, Ю.Ю. Коляденко, Х.: СМІТ, 2017. – 172 с. ISBN 978-617-621-068-9 Викладено принципи метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах , наведено структуру метрологічної служби галузі та підприєм...
У видавництві «Lambert» надруковано підручник «VideoTrafficDeliveryovertheInternet», автори професор Поповський В.В., асистент Поповська К.О. У підручнику розглядаються популярні на даний час мережні технології обміну мультимедійними, обчислювальними і іншими інформаційними ресурсами між користувачами, підключеними до Інтернету. Перший розділ присв...
У видавництві «Lambert» надруковано підручник «Основы теории телекоммуникационных систем», автор професор Поповський В.В. Зміст підручника відповідає навчальній програмі дисципліни «Основи теорії телекомунікаційних систем». В основу дисципліни покладено положення загальної теорії систем, системний підхід, методи системної політики. Дана дисципліна...
Вийшов з друку новий підручник «Основи теорії телекомунікаційних систем» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за авторства професора Поповського В.В. Поповський В.В. Основи теорії телекомунікаційних систем: підручник. – Харків: ХНУРЕ, 2018. – 368с. УДК 621.39 Рецензенти: А.А. Сєрков, завідувач кафедри систем інформації Харк...
Вийшов друком навчальний посібник “Методи наукових досліджень в телекомунікації” в двох томах. Методи наукових досліджень в телекомунікаціях [Текст]. У 2-х томах. Т. 1.: навчальний посібник/під ред. В.В. Поповського. – Х .: Компанія СМІТ, 2013. – 390 с. ISBN 978-617-621-003-0 ISBN 978-617-621-004-7 (Т.1) Методи наукових досл...
Т. Г. Калекіна, Ю. Ю. Коляденко, О. Ю. Євсєєва У посібнику розглянуті методи і алгоритми вибору структури телекомунікаційних систем і мереж, а також вирішення завдань маршрутизації та управління потоками. Дані методи і алгоритми є основою автоматизованого проектування телекомунікаційних систем і мереж. Матеріал посібника за змістом і характером йог...
Видано підручник “Захист інформації в телекомунікаційних системах” (УДК 621.89 ББК 32.883) В. В. Поповський, А.В. Персиков Навчальний посібник в 2-х томах, 2006 р. У навчальному посібнику розглянуті питання щодо основних напрямів захисту інформації (організаційна, правова, криптографічний, системна, мережева і ін.). Зроблена спроба сфор...
Видано підручник “Телекомунікаційні мережі та технології”: За редакцією професора, д.т.н. В.Г. Кривуца, В.Г. Кривуца, С.Н. Скляренко, А.П. Улеев, В.Г. Гулян, С.І. Зуєв, А.А. Гринь, А.М. Мухін, А.І. Решетніков, А.П. Моренко, В.М. Боркіс, Н.І. Гема, Н.П. Павлова, Е.Ф. Суркова, С.О. Сабурова Рецензенти: Л. Н. Беркман, д-р техн. наук, проф....
Видано підручник “Математичні основи теорії телекомунікаційних систем” (ISBN 966-8530-60-8): В.В. Поповсъкий, С.О. Сабурова, В.Ф. Олійник, Ю.І. Лосєв, Д.В. Агеєв, Т.Г. Калєкіна, О.В. Лемешко, О.Ю. Євcєєвa, Ю.Ю. Коляденко, I.B. Стрелковська, Л.О. Тітаренко, Д.А. Зайцев. Рецензенти: Поляков П.Ф., завідувач кафедри транспортного зв’я...
System and Technologies of Digital Television: manual for graduate students. [Text]/ V.A. Loshakov, V.V . Popovsky , S.O. Saburova, I.S. Shostko, M.Y. Oshepkov, K.O. Popovskaya, L.I. Melnikova. Under the general editorship of Professor V.A. Loshakov – Kh: Company SMIT”, 2019. – 416 p. ISBN 978-966-97643-5-5 Відходять у минуле спеціалізо...
Видано новий підручник з телекомунікацій “Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології”: В. В. Поповський, Ю. І. Лосєв, С. О. Сабурова, В. С. Марчук, Н. Д. Плотніков, Б.Н. Соколов, Ю. П. Картушин, В. К. Ковальчук, М. Ю. Ощепков, О. Ю. Євсєєва, К. А. Селіванов Рецензенти: Поляков П. Ф., завідувач кафедри транспорт...
Видано новий підручник “Сучасні телекомунікаційні мережі у цивільному захисті”: Щербак Г.В., Мельнікова Л.І., Рубан I.B., Садовий К.В., Сумцов Д.В. Рецензенти: В.В. Поповський, доктор технічних наук, професор, ХНУРЕ, завідувач кафедри телекомунікаційних систем; В.М. Стрілець, кандидат технічних наук, доцент, УЦЗУ, доцент кафедри організ...
Видано підручник “Design of digital systems and devices” у видавництві “Springer-Verlag” (ISBN 978-3-642-17544-2, e-ISBN 978-3-642-17545-9). У підручнику докладно висвітлені методи обробки сигналів в мережах радіодоступу та рекомендації щодо особливостей їх практичного використання. Книга висвітлює різні методи проектування ...
Видано новий підручник “Системи вимірювань і метрологічного забезпечення в телекомунікаціях”: С. О. Сабурова, Ю. Ю. Коляденко. Основу навчального посібника склали матеріали навчальних дисциплін, що читаються на кафедрі телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки. У навчальному посібнику викладено п...
Видано підручник “Logic synthesis for compositional microprogram control units” у видавництві “Springer-Verlag” (ISBN: 978-3-540-69283-6 e-ISBN: 978-3-540-69285-0), 2008 р. Prof. Dr. Alexander Barkalov, Dr. Larysa Titarenko. Одним з можливих шляхів оптимізації пристроїв контролю (таких характеристик як розмір або продуктивні...
Видано підручник «Основи криптографічного захисту інформації в телекомунікаційних системах. Ч.1 »: Поповський В.В., Персиков А.В. У книзі розглянуті питання забезпечення криптографічного захисту інформації в телекомунікаційних мережах, побудованих на основі відкритих стандартів. Висвітлено математичну основу для проектування (теорія множин, теорія ...
Видано підручник «Основи криптографічного захисту інформації в телекомунікаційних системах. Ч.2 »: Поповський В.В., Персиков А.В.   У книзі розглянуто ефективні методи генерації істинно випадкових і псевдовипадкових послідовностей чисел, а також базові стандарти контролю якості послідовностей і фізичної реалізації генераторів. Викладено теорію...
Видано новий двотомний підручник з телекомунікацій (ISBN 978-966-2028-67-6): О.В. Лемешко, В.А. Лошаков, В.В. Поповський та ін. Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології: підручник у 2-х частин. Ч.1 / О.В. Лемешко, В.А. Лошаков, В.В. Поповський та ін .; за заг. ред. проф. Поповського В.В. – Х .: ТОВ “Компані...
Видано новий підручник “Математичні основи керування та адаптації в телекомунікаційних системах”: Поповський В.В., Олійник В.Ф. Поповський В.В., Олійник В.Ф. Математичні основи управління і адаптації в телекомунікаційних системах: підручник. – Х .: ТОВ “Компанія СМІТ”, 2011. – 362 с. Підручник присвячений викладу...
Вийшов новий підручник “Control and adaptation in telecommunication systems. Mathematical foundations” у видавництві “Springer-Verlag” Поповський В.В., Тітаренко Л.О. Вітаємо членів редколегії журналу – професорів Поповського В.В. і Тітаренко Л.О., які в 2011 році опублікували підручник “Control and adaptation in...
Видано новий мультимедійний підручник «Телекомунікаційні системи та мережі»: Поповський В.В., Лемешко О.В., Марчук В.С., Сабурова С.О., Плотніков М.Д., Картушин Ю.П., Ковальчук В.К., Москальец Н.В, Попонін О. М., Агеєв Д.В., Євсєєва О.Ю., Селіванов К.А., Персиков А.В., Коваленко Т.М. У першому томі під назвою “Структура й основні функціїR...
Виданий новий підручник “Організація конфіденційного діловодства”: Головань С.М., Новіков О.М., Поповський В.В. та інші. Рецензенти: Рибальський О.В., доктор технічних наук, професор, Київський національний університет внутрішніх справ; Петров О.С., доктор технічних наук, професор, Східноукраїнський національний університет ім. Даля; Ст...

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач