Підручники та навчальні посібники

Дискретний аналіз при проєктуванні і реалізації цифрових автоматів: навч. посіб. для здобувачів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека», 113 «Прикладна математика» / О. О. Баркалов, Л. О. Титаренко, А. В. Баєв, Т. В. Нескородєва. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2022. 320 с. УДК 519.1:519.713-028(075.8) Навчальний посібник при...
У навчальному посібнику розглянуто принципи та характеристики сучасних систем цифрового телебачення стандартів ATSC, DVB, ISDN. Розглянуті особливості методів модуляції і завадостійкості в стандартах наземного ефірного цифрового телебачення DVB-T і DVB-T2 та супутникового цифрового телебачення DVB-S і DVB-S2. Розглянута структура мультисервісної м...
System and Technologies of Digital Television: manual for graduate students. [Text]/ V.A. Loshakov, V.V . Popovsky , S.O. Saburova, I.S. Shostko, M.Y. Oshepkov, K.O. Popovskaya, L.I. Melnikova. Under the general editorship of Professor V.A. Loshakov – Kh: Company SMIT”, 2019. – 416 p. ISBN 978-966-97643-5-5 Відходять у минуле спеціалізо...
Педагогічний програмний засіб (ППЗ) «Телекомунікаційні системи та мережі. Том 2. Абонентський доступ і технології локальних мереж» є електронним підручником, у якому зібрано і викладено матеріал лекційних і практичних занять відповідно до програм різних дисциплін напрямку «Телекомунікації». Другий том присвячено основам побудови та функціонування т...
У видавництві «Lambert» надруковано підручник «Основы теории телекоммуникационных систем», автор професор Поповський В.В. Зміст підручника відповідає навчальній програмі дисципліни «Основи теорії телекомунікаційних систем». В основу дисципліни покладено положення загальної теорії систем, системний підхід, методи системної політики. Дана дисципліна...
Вийшов з друку новий підручник «Основи теорії телекомунікаційних систем» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за авторства професора Поповського В.В. Поповський В.В. Основи теорії телекомунікаційних систем: підручник. – Харків: ХНУРЕ, 2018. – 368с. УДК 621.39 Рецензенти: А.А. Сєрков, завідувач кафедри систем інформації Харк...
Вийшов друком навчальний посібник “Методи наукових досліджень в телекомунікації” в двох томах. Методи наукових досліджень в телекомунікаціях [Текст]. У 2-х томах. Т. 1.: навчальний посібник/під ред. В.В. Поповського. – Х .: Компанія СМІТ, 2013. – 390 с. ISBN 978-617-621-003-0 ISBN 978-617-621-004-7 (Т.1) Методи наукових досл...
Видано новий підручник “Математичні основи управління та адаптації в телекомунікаційних системах”: Поповський В.В., Олійник В.Ф. Поповський В.В., Олійник В.Ф. Математичні основи управління і адаптації в телекомунікаційних системах: підручник. – Х .: ТОВ “Компанія СМІТ”, 2011. – 362 с. Підручник присвячений виклад...
Вийшов новий підручник “Control and adaptation in telecommunication systems. Mathematical foundations” у видавництві “Springer-Verlag” Поповський В.В., Тітаренко Л.О. Вітаємо членів редколегії журналу – професорів Поповського В.В. і Тітаренко Л.О., які в 2011 році опублікували підручник “Control and adaptation in...
Видано новий мультимедійний підручник «Телекомунікаційні системи та мережі»: Педагогічний програмний засіб (ППЗ) «Телекомунікаційні системи та мережі. Структура й основні функції. Том 1» є електронним підручником, у якому зібрано і викладено матеріал лекційних і практичних занять відповідно до програм різних дисциплін напрямку «Телекомунікації». П...
Видано новий двотомний підручник з телекомунікацій (ISBN 978-966-2028-67-6): О.В. Лемешко, В.А. Лошаков, В.В. Поповський та ін. Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології: підручник у 2-х частин. Ч.1 / О.В. Лемешко, В.А. Лошаков, В.В. Поповський та ін .; за заг. ред. проф. Поповського В.В. – Х .: ТОВ “Компані...
Видано підручник “Logic synthesis for compositional microprogram control units” у видавництві “Springer-Verlag” (ISBN: 978-3-540-69283-6 e-ISBN: 978-3-540-69285-0), 2008 р. Prof. Dr. Alexander Barkalov, Dr. Larysa Titarenko. Одним з можливих шляхів оптимізації пристроїв контролю (таких характеристик як розмір або продуктивні...
Видано підручник “Телекомунікаційні мережі та технології”: За редакцією професора, д.т.н. В.Г. Кривуца, В.Г. Кривуца, С.Н. Скляренко, А.П. Улеев, В.Г. Гулян, С.І. Зуєв, А.А. Гринь, А.М. Мухін, А.І. Решетніков, А.П. Моренко, В.М. Боркіс, Н.І. Гема, Н.П. Павлова, Е.Ф. Суркова, С.О. Сабурова Рецензенти: Л. Н. Беркман, д-р техн. наук, проф....
Виданий новий підручник “Організація конфіденційного діловодства”: Головань С.М., Новіков О.М., Поповський В.В. та інші. Рецензенти: Рибальський О.В., доктор технічних наук, професор, Київський національний університет внутрішніх справ; Петров О.С., доктор технічних наук, професор, Східноукраїнський національний університет ім. Даля; Ст...
Видано новий підручник “Сучасні телекомунікаційні мережі у цивільному захисті”: Щербак Г.В., Мельнікова Л.І., Рубан I.B., Садовий К.В., Сумцов Д.В. Рецензенти: В.В. Поповський, доктор технічних наук, професор, ХНУРЕ, завідувач кафедри телекомунікаційних систем; В.М. Стрілець, кандидат технічних наук, доцент, УЦЗУ, доцент кафедри організ...
Видано двотомний підручник Поповский В. В., Персиков А. В. Защита информации в телекоммуникационных системах : учебник : в 2 т. Харків : ООО “Компания СМИТ”, 2006. Т. 1. 238 с. Поповский В. В., Персиков А. В. Защита информации в телекоммуникационных системах : учебник : в 2 т. Харків : ООО “Компания СМИТ”, 2006. Т. 2. 292 с....
Видано підручник “Математичні основи теорії телекомунікаційних систем” (ISBN 966-8530-60-8): В.В. Поповсъкий, С.О. Сабурова, В.Ф. Олійник, Ю.І. Лосєв, Д.В. Агеєв, Т.Г. Калєкіна, О.В. Лемешко, О.Ю. Євcєєвa, Ю.Ю. Коляденко, I.B. Стрелковська, Л.О. Тітаренко, Д.А. Зайцев. Рецензенти: Поляков П.Ф., завідувач кафедри транспортного зв’я...
Видано новий підручник з телекомунікацій “Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології”: В. В. Поповський, Ю. І. Лосєв, С. О. Сабурова, В. С. Марчук, Н. Д. Плотніков, Б.Н. Соколов, Ю. П. Картушин, В. К. Ковальчук, М. Ю. Ощепков, О. Ю. Євсєєва, К. А. Селіванов Рецензенти: Поляков П. Ф., завідувач кафедри транспорт...
Т. Г. Калекіна, Ю. Ю. Коляденко, О. Ю. Євсєєва У посібнику розглянуті методи і алгоритми вибору структури телекомунікаційних систем і мереж, а також вирішення завдань маршрутизації та управління потоками. Дані методи і алгоритми є основою автоматизованого проектування телекомунікаційних систем і мереж. Матеріал посібника за змістом і характером йог...
Надруковано двотомний підручник Поповский В. В., Персиков А. В. Основы криптографической защиты информации в телекоммуникационных системах. Харків : Компания СМИТ, 2010. Ч. 1. 352 c. Поповский В. В., Персиков А. В. Основы криптографической защиты информации в телекоммуникационных системах. Харків : Компания СМИТ, 2010. Ч. 2. 296 c.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач