ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

У видавництві «Lambert» надруковано підручник «Основы теории телекоммуникационных систем», автор професор Поповський В.В. Зміст підручника відповідає навчальній програмі дисципліни «Основи теорії телекомунікаційних систем». В основу дисципліни покладено положення загальної теорії систем, системний підхід, методи системної політики. Дана дисципліна направлена на конкретизацію та підсилення міждисциплінних зав’язків, на розвиток у студентів системного мислення з аналізу, синтезу телекомунікаційних задач. У підручнику розглядаються різноманітні математичні концептуальні та формалізовані моделі, які орієнтовані на розв’язання наукових та практичних задач.

Особлива увага приділена моделюванню складних стохастичних динамічних систем, які відображають стан сучасних телекомунікацій. Підручник підготовлено для студентів вишів, які навчаються за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка», а також інших інформаційних спеціальностей. Можу бути корисним магістрантам, а також спеціалістами різних областей для самостійної підготовки та освіти.

Поповский В.В. Основы теории телекоммуникационных систем.LAPLAMBERTAcademicalPublishing. 2018. 565 c.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач