Video traffic delivery over the Internet

У видавництві «Lambert» надруковано підручник «VideoTrafficDeliveryovertheInternet», автори професор Поповський В.В., асистент Поповська К.О. У підручнику розглядаються популярні на даний час мережні технології обміну мультимедійними, обчислювальними і іншими інформаційними ресурсами між користувачами, підключеними до Інтернету. Перший розділ присвячений закритим і відкритим мережам доставки контенту, зокрема IPTV, OTT-TV, CDN, P2P-TV.

У другому розділі аналізуються різні архітектури пірінгових мереж, побудованих як за централізованим, так і децентралізованим принципом. У третьому розділі розглядаються математичні моделі пірінгових мереж, аналіз їх станів, взаємодія пірів. Підручник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Popovskyy V., Popovska K. Video Traffic Delivery over the Internet Paperback. LAPLAMBERTAcademicalPublishing. 2017. 106 p.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач